Patientsikkerhed

Patienterne skal føle sig trygge ved at komme på klinkken i såvel både i behandlings- og træningsøjemed. 
Hvis der alligevel som en utilsigtet hændelse skulle ske en skade eller der er risiko for en skade er her neden for oplistet muligheder for som patient at anmelde skaden eller hvis der er behov for at klage over fysioterapeuterne og deres behandling at rette henvendelse til patientklagenævne og opstarte en patientforsikringssag. Fysioterapeuten skal også være opmærksom på om patientens problem måske er erhvervet så der er basis for en ansøgning til patientskadenævnet. 
 
UHT
En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.
 
En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: "Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet".
 
Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.
 
Du kan læse mere om utilsigtede hændelser og rapportere en utilsigtet hændelse her.
 

Klagemuligheder

Patientklager: fysioterapeuten modtager den formelle skriftlige klage på patienten via Regionen eller Styrelsen for Patientklager. Klinikken/fysioterapeuten skal aktivt medvirke til udredning af disse sager og  iværksætte handlinger til forbedringer af kvaliteten på baggrund heraf, hvis det er relevant. 

  

 Patientforsikringssager: Hvis en fysioterapeut eller en anden autoriseret  sundhedsperson på klinikken bliver bekendt med skader, der antages at kunne give ret til erstatning, har denne pligt til at informere patienten om dette samt at bistå med en eventuel anmeldelse til Patienterstatningen. På hjemmesiden står link til mailadressen hvor klager kan sendes til.  

 

Se link til: Styrelsen for patientklader www.step.dk eller www.patienterstatningen.dk.